വരും ദിവസങ്ങളിൽ ആസൂത്രണം ചെയ്തിട്ടുള്ള നേർക്കാഴ്ച പ്രവർത്തനങ്ങൾ
  • 31 മാർച്ച് 2019 – മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ ആവശ്യകത – വ്യക്തികള്‍ക്കും സമൂഹത്തിനും മാനസികാരോഗ്യത്തിന്റെ ആവശ്യകത മനസ്സിലാക്കി കൊടുക്കുവാനായി നേർക്കാഴ്ച ശ്രമിക്കുന്നു. അവതരിപ്പിക്കുന്നത്: നേർക്കാഴ്ചയുടെ വൈസ് പ്രസിഡന്റായ ശ്രീമതി ജയമാല . #MentalHealth
  • ഏപ്രിൽ 2019 : നീന്തൽ പരിശീലന ക്യാമ്പ് #SwimTraining
  • മെയ് 2019 : ഗാർഹിക അഗ്നി സുരക്ഷാ സംബന്ധിച്ച് അവബോധം സൃഷ്ടിക്കാനായി നേർക്കാഴ്ച ശ്രമിക്കുന്നു. #Firesafety
  • ജൂൺ 2019 : To be announced soon
  • ജൂലൈ 2019 : To be announced soon
  • ആഗസ്റ്റ് 2019 : To be announced soon
  • സെപ്റ്റംബർ 2019 : To be announced soon
നേർക്കാഴ്ചക്ക് സംഘടിപ്പിക്കാവുന്ന പ്രവർത്തനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കും നിർദ്ദേശിക്കാം.

Last Updated on