നമ്മുടെ നാട്ടിലും പരിസര പ്രദേശങ്ങളിലും നടക്കുന്ന അഴിമതി, സർക്കാർ / സർക്കാർ ഇതര സ്ഥാപനങ്ങളിൽ നിന്നുള്ള കെടുകാര്യസ്ഥത, സമൂഹത്തിൽ നടക്കുന്ന നിയമ വിരുദ്ധ പ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ ബന്ധപ്പെട്ട അധികാരികളെ അറിയിക്കാൻ ഇതാ ഇവിടെ പരാതി നൽകൂ. പരാതി നൽകുന്ന വ്യക്തി ആരെന്ന് ഞങ്ങൾക്കോ മറ്റാർക്കെങ്കിലുമോ അറിയാൻ സാദ്ധ്യമല്ല.

പരാതിക്ക് അടിസ്ഥാനമുണ്ടെന്ന് കണ്ടെത്തിയാൽ നേർക്കാഴ്ച അതിനെ അധികാരികളുടെ ശ്രദ്ധയിൽ കൊണ്ടു വരാൻ ശ്രമിക്കാം.

വിഷയം
നിങ്ങളുടെ പരാതി ഇതിൽ ഏത് വിഭാഗത്തിൽ ഉൾപെടുത്താനാവും ?
വിവരങ്ങൾ വസ്തു നിഷ്ഠമായിരിക്കണം, സത്യസന്ധമായിരിക്കണം
നൽകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല
നൽകണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല

Last Updated on