സംഘടനക്ക് പ്രവർത്തിക്കാൻ പണം ആവശ്യമാണല്ലോ, ഇത് നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ നിന്ന് തന്നെയാണ് നാം കണ്ടെത്തേണ്ടത്- നേർക്കാഴ്ച എന്ന സംഘടനക്ക് പ്രവർത്തന ധനം സമാഹരിക്കേണ്ടതുണ്ട്. അതിനായി സംഭാവന ചെയ്യാൻ തയ്യാറുള്ളവർ മുന്നോട്ട് വരാൻ അഭ്യർത്ഥിക്കുന്നു.
Bank : State bank of India,
Branch: Vadavannur
Ac Name:Nerkazhcha
Ac No: 384150 13995
IFSC Code: SBIN0071048

സംഭാവന ചെയ്യുന്ന ഓരോ വ്യക്തിയുടെയും പേരും സംഭാവന ചെയ്ത സംഖ്യയും ആ വ്യക്തിയുടെ സമ്മതത്തോടെ ഇവിടെ പ്രസിദ്ധീകരിക്കുന്നതാണ്.

Last Updated on