നേർക്കാഴ്ചക്ക് സംഭാവന നൽകിയവരുടെ പട്ടിക
17/02/2019 Balagopalan Anikkath ₹500.00
17/02/2019 Raveendranathan P ₹150.00
18/02/2019 Shoukath Ali ₹250.00
18/02/2019 Mohammed Iqbal ₹250.00
22/02/2019 Santhosh Nair, Nagpur ₹1500.00
22/02/2019 Manesh Nair, Nagpur ₹1000.00
24/03/2019 Shoukath Ali ₹300.00
24/03/2019 Sindhu Anikkath ₹200.00
24/03/2019 Rajagopal ₹50.00
24/03/2019 Priya viswanath ₹1000.00
24/03/2019 Chandrashekhar Moothedath ₹2500.00
24/03/2019 Shreeja Sunil ₹1000.00
24/03/2019 Anjana Chandran ₹1000.00
24/03/2019 Krishnankutty Ayyan ₹1000.00
24/03/2019 Sreeni Ayyan ₹1000.00
05/04/2019 Sukumari Palakkad ₹1000.00
05/04/2019 Archana Bangalore ₹1000.00
05/04/2019 Total ₹13,700.00
നിങ്ങൾക്കും നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാം

നാടിന്റെ നന്മക്കായി നിങ്ങൾക്കും നേർക്കാഴ്ച്ചക്കൊപ്പം ചേരാം… സ്വാഗതം

Last Updated on