നേർക്കാഴ്ചക്ക് സംഭാവന നൽകിയവരുടെ പട്ടിക
17/02/2019 Balagopalan Anikkath ₹500.00
17/02/2019 Raveendranathan P ₹150.00
18/02/2019 Shoukath Ali ₹250.00
18/02/2019 Mohammed Iqbal ₹250.00
22/02/2019 Santhosh Nair, Nagpur ₹1500.00
22/02/2019 Manesh Nair, Nagpur ₹1000.00
18/02/2019 Total ₹3,650.00
നിങ്ങൾക്കും നേർക്കാഴ്ചയിലേക്ക് സംഭാവന ചെയ്യാം

നാടിന്റെ നന്മക്കായി നിങ്ങൾക്കും നേർക്കാഴ്ച്ചക്കൊപ്പം ചേരാം… സ്വാഗതം

Last Updated on