സംഘടന 1955 ലെ തിരുവിതാംകൂർ – കൊച്ചി സാഹിത്യ ശാസ്തീയ ധർമ്മ സംഘങ്ങൾ രജിസ്ട്രേഷൻ ആക്ട് (Travancore-Cochin Literary, Scientific and Charitable Socities Registration Act, 1955 ), പ്രകാരം രജിസ്ട്രർ ചെയ്തു

Last Updated on