ഭാരവാഹികൾ

പ്രസിഡന്റ് :
ശിവദാസൻ . എം  –94473 54266

വൈസ് പ്രസിഡന്റുമാർ :

ജയ മാല
പി.എം.കുട്ടി

സെക്രട്ടറി : പ്രശാന്ത് . ആർ 9946556202


ഖജാൻജി : രാമചന്ദ്രൻ. ആർ
9496837663


ജോയന്റ് സെക്രട്ടറിമാർ:

വിനോദ് കുമാർ,
പ്രസാദ് എം

എക്സിക്യൂട്ടീവ് അംഗങ്ങൾ  :
നിത്യാനന്ദൻ എം
പ്രസാദ് അയ്യൻ

രമേശ്
മഹേഷ്    

കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക് വിളിക്കൂ: 9961391135

നാടിന്റെ നന്മക്കായി പ്രവർത്തിക്കാൻ തയ്യാറാണോ ? വരൂ ഞങ്ങളോടൊപ്പം ചേരൂ.

Last Updated on