തത്തമംഗലം സർക്കാർ അപ്പർ പ്രൈമറി വിദ്യാലയത്തിൽ നടന്നു വരുന്ന നേർക്കാഴ്ച്ച കായികപരിശീലന ക്യാമ്പ് സമാപന യോഗം 26 നു വൈകുന്നേരം .

, കായികപരിശീലന ക്യാമ്പ് സമാപന യോഗം 26 നു വൈകുന്നേരം, നേർക്കാഴ്ച , നേർക്കാഴ്ച

, കായികപരിശീലന ക്യാമ്പ് സമാപന യോഗം 26 നു വൈകുന്നേരം, നേർക്കാഴ്ച , നേർക്കാഴ്ച

, കായികപരിശീലന ക്യാമ്പ് സമാപന യോഗം 26 നു വൈകുന്നേരം, നേർക്കാഴ്ച , നേർക്കാഴ്ച
Photograph by Jothish Puthens

Facebook Event Page

Nerkaazhcha Events , , , ,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *